آدرس آموزشگاه: ایران، آذربایجان شرقی،شهرستان مراغه،شیخ تاج،مجتمع دکترحسابی،طبقه سوم واحد2
شماره تماس: 37243734-041  واتس آپ: 09143209185

ataturk_university

اعلام زمانبندی انتخاب رشته دانشگاه آتاتورک شهر ارزوروم

بازه زمانی انتخاب رشته:

شروع ثبت نام : ۱۱-۰۸-۲۰۲۱ – ( ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ )
پایان ثبت نام : ۲۰-۰۸-۲۰۲۱ – ( ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ )
اعلام نتایج : ۲۳-۰۸-۲۰۲۱ – ( ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ )

شهریه برخی رشته ها:

پزشکی ۱۰۰۰۰ لیر
دندانپزشکی ۱۰۰۰۰ لیر
داروسازی ۱۰۰۰۰ لیر
و…

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
۲۰۲۱-۲۰۲۲ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KATKI PAYI & ÖĞRENİM ÜCRETLERİ TABLOSU
(Üniversite Yönetim Kurulunun 09 Temmuz 2021 tarihli toplantısında alınan 27/237 sayılı kararına bağlı olarak belirlenmiştir.)
 

 

 

 

BİRİM ADI

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER
(۲۰۲۰-۲۰۲۱ Eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıran / yaptıracak olan öğrenciler için) (۲۰۲۰-۲۰۲۱ Eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrenciler için)
ÖRGÜN ÖĞRETİM (KATKI PAYI) II. ÖĞRETİM & U. EĞİTİM* (ÖĞRENİM ÜCRETİ) ÖRGÜN ÖĞRETİM (KATKI PAYI) II. ÖĞRETİM & U. EĞİTİM* (ÖĞRENİM ÜCRETİ)
۱. TAKSİT (GÜZ Y.Y) ۱. TAKSİT (BAHAR Y.Y)  

TOPLAM

۱. TAKSİT (GÜZ Y.Y) ۱. TAKSİT (BAHAR Y.Y)  

TOPLAM

۱. TAKSİT (GÜZ Y.Y) ۱. TAKSİT (BAHAR Y.Y)  

TOPLAM

۱. TAKSİT (GÜZ Y.Y) ۱. TAKSİT (BAHAR Y.Y)  

TOPLAM

Enstitüler ۱.۴۳۷,۵۰ ₺ ۱.۴۳۷,۵۰ ₺ ۲.۸۷۵,۰۰ ₺ ——- ——- ——- ۱.۲۰۸,۰۰ ₺ ۱.۲۰۸,۰۰ ₺ ۲.۴۱۶,۰۰ ₺ ——- ——- ——-
Açıköğretim Fakültesi ۱۲۵,۰۰ ₺ ۱۲۵,۰۰ ₺ ۲۵۰,۰۰ ₺ ——- ——- ——- ۱۲۵,۰۰ ₺ ۱۲۵,۰۰ ₺ ۲۵۰,۰۰ ₺ ——- ——- ——-
Diş Hekimliği Fakültesi ۵.۰۰۰,۰۰ ₺ ۵.۰۰۰,۰۰ ₺ ۱۰.۰۰۰,۰۰ ₺ ——- ——- ——- ۲.۴۰۰,۰۰ ₺ ۲.۴۰۰,۰۰ ₺ ۴.۸۰۰,۰۰ ₺ ——- ——- ——-
Eczacılık Fakültesi ۴.۰۰۰,۰۰ ₺ ۴.۰۰۰,۰۰ ₺ ۸.۰۰۰,۰۰ ₺ ——- ——- ——- ۲.۴۰۰,۰۰ ₺ ۲.۴۰۰,۰۰ ₺ ۴.۸۰۰,۰۰ ₺ ——- ——- ——-
Edebiyat Fakültesi ۱.۶۱۰,۰۰ ₺ ۱.۶۱۰,۰۰ ₺ ۳.۲۲۰,۰۰ ₺ ۳.۱۶۳,۰۰ ₺ ۳.۱۶۳,۰۰ ₺ ۶.۳۲۶,۰۰ ₺ ۱.۳۲۳,۰۰ ₺ ۱.۳۲۳,۰۰ ₺ ۲.۶۴۶,۰۰ ₺ ۳.۱۶۳,۰۰ ₺ ۳.۱۶۳,۰۰ ₺ ۶.۳۲۶,۰۰ ₺
Edebiyat Fakültesi (İngilizce) ۱.۶۱۰,۰۰ ₺ ۱.۶۱۰,۰۰ ₺ ۳.۲۲۰,۰۰ ₺ ۴.۷۴۴,۰۰ ₺ ۴.۷۴۴,۰۰ ₺ ۹.۴۸۸,۰۰ ₺ ۱.۳۲۳,۰۰ ₺ ۱.۳۲۳,۰۰ ₺ ۲.۶۴۶,۰۰ ₺ ۴.۷۴۴,۰۰ ₺ ۴.۷۴۴,۰۰ ₺ ۹.۴۸۸,۰۰ ₺
Fen Fakültesi ۱.۶۱۰,۰۰ ₺ ۱.۶۱۰,۰۰ ₺ ۳.۲۲۰,۰۰ ₺ ۴.۳۱۳,۰۰ ₺ ۴.۳۱۳,۰۰ ₺ ۸.۶۲۶,۰۰ ₺ ۱.۳۲۳,۰۰ ₺ ۱.۳۲۳,۰۰ ₺ ۲.۶۴۶,۰۰ ₺ ۳.۱۶۳,۰۰ ₺ ۳.۱۶۳,۰۰ ₺ ۶.۳۲۶,۰۰ ₺
Güzel Sanatlar Fakültesi ۱.۸۴۰,۰۰ ₺ ۱.۸۴۰,۰۰ ₺ ۳.۶۸۰,۰۰ ₺ ۵.۷۵۰,۰۰ ₺ ۵.۷۵۰,۰۰ ₺ ۱۱.۵۰۰,۰۰ ₺ ۱.۴۶۷,۰۰ ₺ ۱.۴۶۷,۰۰ ₺ ۲.۹۳۴,۰۰ ₺ ۵.۷۵۰,۰۰ ₺ ۵.۷۵۰,۰۰ ₺ ۱۱.۵۰۰,۰۰ ₺
Hemşirelik Fakültesi ۲.۱۰۰,۰۰ ₺ ۲.۱۰۰,۰۰ ₺ ۴.۲۰۰,۰۰ ₺ ——- ——- ——- ۱.۳۸۰,۰۰ ₺ ۱.۳۸۰,۰۰ ₺ ۲.۷۶۰,۰۰ ₺ ——- ——- ——-
Hemşirelik Fakültesi (İngilizce) ۲.۱۰۰,۰۰ ₺ ۲.۱۰۰,۰۰ ₺ ۴.۲۰۰,۰۰ ₺ ——- ——- ——- ۱.۳۸۰,۰۰ ₺ ۱.۳۸۰,۰۰ ₺ ۲.۷۶۰,۰۰ ₺ ——- ——- ——-
Hukuk Fakültesi ۳.۰۰۰,۰۰ ₺ ۳.۰۰۰,۰۰ ₺ ۶.۰۰۰,۰۰ ₺ ۴.۰۲۵,۰۰ ₺ ۴.۰۲۵,۰۰ ₺ ۸.۰۵۰,۰۰ ₺ ۱.۴۶۷,۰۰ ₺ ۱.۴۶۷,۰۰ ₺ ۲.۹۳۴,۰۰ ₺ ۳.۵۶۵,۰۰ ₺ ۳.۵۶۵,۰۰ ₺ ۷.۱۳۰,۰۰ ₺
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ۱.۷۲۵,۰۰ ₺ ۱.۷۲۵,۰۰ ₺ ۳.۴۵۰,۰۰ ₺ ۴.۰۲۵,۰۰ ₺ ۴.۰۲۵,۰۰ ₺ ۸.۰۵۰,۰۰ ₺ ۱.۴۶۷,۰۰ ₺ ۱.۴۶۷,۰۰ ₺ ۲.۹۳۴,۰۰ ₺ ۳.۵۶۵,۰۰ ₺ ۳.۵۶۵,۰۰ ₺ ۷.۱۳۰,۰۰ ₺
İlahiyat Fakültesi ۱.۶۱۰,۰۰ ₺ ۱.۶۱۰,۰۰ ₺ ۳.۲۲۰,۰۰ ₺ ۳.۴۵۰,۰۰ ₺ ۳.۴۵۰,۰۰ ₺ ۶.۹۰۰,۰۰ ₺ ۱.۳۲۳,۰۰ ₺ ۱.۳۲۳,۰۰ ₺ ۲.۶۴۶,۰۰ ₺ ۳.۱۶۳,۰۰ ₺ ۳.۱۶۳,۰۰ ₺ ۶.۳۲۶,۰۰ ₺
İlahiyat Fakültesi (Arapça) ۱.۶۱۰,۰۰ ₺ ۱.۶۱۰,۰۰ ₺ ۳.۲۲۰,۰۰ ₺ ——- ——- ——- ۱.۳۲۳,۰۰ ₺ ۱.۳۲۳,۰۰ ₺ ۲.۶۴۶,۰۰ ₺ ——- ——- ——-
İletişim Fakültesi ۲.۰۱۲,۵۰ ₺ ۲.۰۱۲,۵۰ ₺ ۴.۰۲۵,۰۰ ₺ ۴.۰۲۵,۰۰ ₺ ۴.۰۲۵,۰۰ ₺ ۸.۰۵۰,۰۰ ₺ ۱.۳۲۳,۰۰ ₺ ۱.۳۲۳,۰۰ ₺ ۲.۶۴۶,۰۰ ₺ ۳۱.۸۱۳,۰۰ ₺ ۳۱.۸۱۳,۰۰ ₺ ۶۳.۶۲۶,۰۰ ₺
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi ۱.۶۱۰,۰۰ ₺ ۱.۶۱۰,۰۰ ₺ ۳.۲۲۰,۰۰ ₺ ۳.۵۶۵,۰۰ ₺ ۳.۵۶۵,۰۰ ₺ ۷.۱۳۰,۰۰ ₺ ۱.۳۲۳,۰۰ ₺ ۱.۳۲۳,۰۰ ₺ ۲.۶۴۶,۰۰ ₺ ۳.۱۶۳,۰۰ ₺ ۳.۱۶۳,۰۰ ₺ ۶.۳۲۶,۰۰ ₺
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ۲.۳۰۰,۰۰ ₺ ۲.۳۰۰,۰۰ ₺ ۴.۶۰۰,۰۰ ₺ ——- ——- ——- ۱.۸۴۰,۰۰ ₺ ۱.۸۴۰,۰۰ ₺ ۳.۶۸۰,۰۰ ₺ ——- ——- ——-
Mühendislik Fakültesi ۲.۳۰۰,۰۰ ₺ ۲.۳۰۰,۰۰ ₺ ۴.۶۰۰,۰۰ ₺ ۴.۶۰۰,۰۰ ₺ ۴.۶۰۰,۰۰ ₺ ۹.۲۰۰,۰۰ ₺ ۱.۸۴۰,۰۰ ₺ ۱.۸۴۰,۰۰ ₺ ۳.۶۸۰,۰۰ ₺ ۴.۶۰۰,۰۰ ₺ ۴.۶۰۰,۰۰ ₺ ۹.۲۰۰,۰۰ ₺
Mühendislik Fakültesi (İngilizce) ۲.۳۰۰,۰۰ ₺ ۲.۳۰۰,۰۰ ₺ ۴.۶۰۰,۰۰ ₺ ——- ——- ۱۱.۵۰۰,۰۰ ₺ ۱.۸۴۰,۰۰ ₺ ۱.۸۴۰,۰۰ ₺ ۳.۶۸۰,۰۰ ₺ ——- ——- ——-
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi ۱.۶۱۰,۰۰ ₺ ۱.۶۱۰,۰۰ ₺ ۳.۲۲۰,۰۰ ₺ ——- ——- ——- ۱.۳۲۳,۰۰ ₺ ۱.۳۲۳,۰۰ ₺ ۲.۶۴۶,۰۰ ₺ ——- ——- ——-
Oltu Yer Bilimleri Fakültesi ۱.۶۱۰,۰۰ ₺ ۱.۶۱۰,۰۰ ₺ ۳.۲۲۰,۰۰ ₺ ——- ——- ——- ۱.۳۲۳,۰۰ ₺ ۱.۳۲۳,۰۰ ₺ ۲.۶۴۶,۰۰ ₺ ——- ——- ——-
Sağlık Bilimleri Fakültesi ۲.۱۰۰,۰۰ ₺ ۲.۱۰۰,۰۰ ₺ ۴.۲۰۰,۰۰ ₺ ——- ——- ——- ۱.۳۸۰,۰۰ ₺ ۱.۳۸۰,۰۰ ₺ ۲.۷۶۰,۰۰ ₺ ——- ——- ——-
Spor Bilimleri Fakültesi ۱.۷۲۵,۰۰ ₺ ۱.۷۲۵,۰۰ ₺ ۳.۴۵۰,۰۰ ₺ ۳.۴۵۰,۰۰ ₺ ۳.۴۵۰,۰۰ ₺ ۶.۹۰۰,۰۰ ₺ ۱.۳۲۳,۰۰ ₺ ۱.۳۲۳,۰۰ ₺ ۲.۶۴۶,۰۰ ₺ ۳.۱۶۳,۰۰ ₺ ۳.۱۶۳,۰۰ ₺ ۶.۳۲۶,۰۰ ₺
Su Ürünleri Fakültesi ۱.۷۲۵,۰۰ ₺ ۱.۷۲۵,۰۰ ₺ ۳.۴۵۰,۰۰ ₺ ——- ——- ——- ۱.۴۳۸,۰۰ ₺ ۱.۴۳۸,۰۰ ₺ ۲.۸۷۶,۰۰ ₺ ——- ——- ——-
Tıp Fakültesi ۵.۰۰۰,۰۰ ₺ ۵.۰۰۰,۰۰ ₺ ۱۰.۰۰۰,۰۰ ₺ ——- ——- ——- ۳.۰۰۰,۰۰ ₺ ۳.۰۰۰,۰۰ ₺ ۶.۰۰۰,۰۰ ₺ ——- ——- ——-
Tıp Fakültesi (İngilizce) ۵.۰۰۰,۰۰ ₺ ۵.۰۰۰,۰۰ ₺ ۱۰.۰۰۰,۰۰ ₺ ——- ——- ——- ۳.۰۰۰,۰۰ ₺ ۳.۰۰۰,۰۰ ₺ ۶.۰۰۰,۰۰ ₺ ——- ——- ——-
Turizm Fakültesi ۱.۷۲۵,۰۰ ₺ ۱.۷۲۵,۰۰ ₺ ۳.۴۵۰,۰۰ ₺ ۳.۴۵۰,۰۰ ₺ ۳.۴۵۰,۰۰ ₺ ۶.۹۰۰,۰۰ ₺ ۱.۳۲۳,۰۰ ₺ ۱.۳۲۳,۰۰ ₺ ۲.۶۴۶,۰۰ ₺ ۳.۱۶۳,۰۰ ₺ ۳.۱۶۳,۰۰ ₺ ۶.۳۲۶,۰۰ ₺
Uygulamalı Bilimler Fakültesi ۲.۳۰۰,۰۰ ₺ ۲.۳۰۰,۰۰ ₺ ۴.۶۰۰,۰۰ ₺ ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-
Veteriner Fakültesi ۳.۴۵۰,۰۰ ₺ ۳.۴۵۰,۰۰ ₺ ۶.۹۰۰,۰۰ ₺ ——- ——- ——- ۱.۸۱۲,۰۰ ₺ ۱.۸۱۲,۰۰ ₺ ۳.۶۲۴,۰۰ ₺ ——- ——- ——-
Ziraat Fakültesi ۱.۷۲۵,۰۰ ₺ ۱.۷۲۵,۰۰ ₺ ۳.۴۵۰,۰۰ ₺ ۳.۴۵۰,۰۰ ₺ ۳.۴۵۰,۰۰ ₺ ۶.۹۰۰,۰۰ ₺ ۱.۷۲۵,۰۰ ₺ ۱.۷۲۵,۰۰ ₺ ۳.۴۵۰,۰۰ ₺ ۳.۴۵۰,۰۰ ₺ ۳.۴۵۰,۰۰ ₺ ۶.۹۰۰,۰۰ ₺
Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ۳.۳۳۵,۰۰ ₺ ۳.۳۳۵,۰۰ ₺ ۶.۶۷۰,۰۰ ₺ ——- ——- ——- ۲.۷۳۲,۰۰ ₺ ۲.۷۳۲,۰۰ ₺ ۵.۴۶۴,۰۰ ₺ ——- ——- ——-
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ——- ——- ——- ——- ——- ——- ۱.۳۲۳,۰۰ ₺ ۱.۳۲۳,۰۰ ₺ ۲.۶۴۶,۰۰ ₺ ۳.۱۶۳,۰۰ ₺ ۳.۱۶۳,۰۰ ₺ ۶.۳۲۶,۰۰ ₺
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ——- ——- ——- ——- ——- ——- ۱.۳۲۳,۰۰ ₺ ۱.۳۲۳,۰۰ ₺ ۲.۶۴۶,۰۰ ₺ ۳.۱۶۳,۰۰ ₺ ۳.۱۶۳,۰۰ ₺ ۶.۳۲۶,۰۰ ₺
Yabancı Diller Yüksekokulu ۱.۶۱۰,۰۰ ₺ ۱.۶۱۰,۰۰ ₺ ۳.۲۲۰,۰۰ ₺ ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-
Meslek Yüksekokulları ۱.۰۹۲,۵۰ ₺ ۱.۰۹۲,۵۰ ₺ ۲.۱۸۵,۰۰ ₺ ۱.۷۲۵,۰۰ ₺ ۱.۷۲۵,۰۰ ₺ ۳.۴۵۰,۰۰ ₺ ۸۹۲,۰۰ ₺ ۸۹۲,۰۰ ₺ ۱.۷۸۴,۰۰ ₺ ۱.۷۲۵,۰۰ ₺ ۱.۷۲۵,۰۰ ₺ ۳.۴۵۰,۰۰ ₺

ظرفیت رشته های مختلف برای سال تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ :

پزشکی انگلیسی ۱۰ نفر
پزشکی ترکی ۱۰ نفر
دندانپزشکی ۱۰ نفر
داروسازی ۱۰ نفر
پرستاری انگلیسی ۵ نفر
پرستاری ترکی ۱۵ نفر
حقوق ۵ نفر
مهندسی کامپیوتر ۱۰ نفر
تغذیه ۷ نفر
مامایی ۱۰ نفر
رشته های پیراپزشکی دوساله ۴ نفر – (هوشبری-اتاق عمل-پروتز دندان-فیزیوتراپی-دیالیز-شنوایی سنجی-فوریت های پزشکی-علوم آزمایشگاهی-سونوگرافی)

ظرفیت ها نسبت به سال قبل (۲۰۲۰) کاهش یافته اند.

ظرفیت رشته های مختلف برای سال ۲۰۲۰ :

دندانپزشکی ۲۵ نفر
پزشکی ۲۵نفر
پزشکی (انگلیسی) ۲۵ نفر
داروسازی ۳۰ نفر
پرستاری ۲۰ نفر
پرستاری (انگلیسی)۲۰ نفر
دامپزشکی ۲۶ نفر
مهندسی کامپیوتر ۶۰ نفر
مهندسی کامپیوتر (انگلیسی) ۱۵ نفر
مهندسی برق ۶۵ نفر
مهندسی عمران ۱۰۰ نفر
مهندسی مکانیک ۶۵ نفر
ادبیات انگلیسی(انگلیسی) ۸۰ نفر
رشته های دوساله :
اتاق عمل ۲نفر
هوشبری ۲ نفر
پروتز دندان ۲ نفر
دیالیز ۲ نفر
فیزیوتراپی ۲ نفر
شنوایی سنجی ۲ نفر
اورتز و پروتز ۲ نفر

 

Top